Rekisteri- ja tietosuojaseloste, Mökkivuokraus Loma-Aallot Oy

Loma-Aallot Oy:n mökkivuokrauksessa on kyse mökkivuokrauksen ja siihen mahdollisesti liittyvien muiden
palveluiden ja tuotteiden tarjoamisesta.


Hyödyllistä ja vierailun kannalta oleellista tietoa tarjotaan maksuttomasti jo mökissä vierailleille sekä
mökistä ja siihen liittyvästä toiminnasta kiinnostuneille sähköpostin ja mahdollisesti muiden kanavien
välityksellä. Tietoa tarjotaan sekä rekistereissä oleville että muille asiasta kiinnostuneille.


Maksullista vierailua ja mahdollisia muita palveluita tai tuotteita tarjotaan mökkivuokraukseen liittyen.

 

Henkilötietoja tai osaa niistä ei koskaan luovuteta ulkopuolisille.
 

Viestinnässä pyritään tarjoamaan sekä hyötytietoa että markkinoimaan maksullisia tuotteita. Myynnillä
palvelu rahoittaa toimintansa. Ketään ei pakoteta vastaanottamaan viestejä palvelusta. Markkinointia
lähetetään vain jo mökissä vierailleille tai muuta kiinnostusta osoittaneille.

 

Henkilötietoja ei käsitellä muita kuin niitä tarkoituksia varten, joiden vuoksi henkilötiedot on alunperin
kerätty ja alkuperäisen tarkoituksen kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin.

 

Myöhempi käsittely muun muassa yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin on kuitenkin
yhteensopiva, laillinen käsittelytoimi. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa hänen tilannettaan koskevien
henkilötietojen käsittelyä. Tällöin rekisterinpitäjän osoitettavaksi jää, että rekisterinpitäjän huomattavan
tärkeät, oikeutetut edut voivat syrjäyttää rekisteröidyn edut tai oikeudet.

 

Rekisterinpitäjän oikeutetun edun mukaiseksi on katsottava, että tämä ilmoittaa mahdollisista rikollisista
teoista tai yleiseen turvallisuuteen kohdistuvista uhista ja toimittaa olennaiset henkilötiedot toimivaltaisille
viranomaisille yksittäistapauksissa tai useissa tapauksissa, jotka liittyvät samaan rikolliseen tekoon tai
yleiseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan. Tällaisen tietojen siirron rekisterinpitäjän oikeutetun edun
nimissä tai henkilötietojen myöhemmän käsittelyn olisi kuitenkin oltava kiellettyä, mikäli käsittely on
ristiriidassa johonkin oikeudelliseen, ammatilliseen tai muuhun sitovaan salassapitovelvollisuuteen nähden.

 

Suostumus voidaan peruuttaa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Poiskirjautuneiden tiedot hävitetään
välittömästi rekisteristä. Henkilötietoja käsittelevä on velvollinen ilmoittamaan rekisterinpitäjälle, että
rekisteröity on pyytänyt kaikkien näihin tietoihin liittyvien linkkien tai näiden jäljennösten tai kopioiden
poistamista.

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste
 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus (EU) 2016/679) mukainen.

 

Mökkivuokrauspalvelun sähköpostilistalle kirjautuessaan luovutetaan sähköpostiosoite
mökkivuokrauspalvelun hallinnoijan, Loma-Aallot Oy, käyttöön. Rekisterien käytöstä vastaa Maarit Aalto,

joka lupaa käyttää sähköpostiosoitteita vain mökkivuokrauspalvelun listalaisille hyödyllisen tiedon
jakamiseen.

 

Yksityisyys ja tietosuoja
 

Mökkivuokrauksen asiakastiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, ellei
rekisteröity ole antanut suostumustaan tai käsittely perustu unionin oikeuteen tai jäsenvaltion
lainsäädäntöön, joka muodostaa demokraattisessa yhteiskunnassa välttämättömän ja oikeasuhteisen
toimenpiteen, jolla pyritään turvaamaan erityisesti yleiseen julkiseen etuun liittyviä tärkeitä tavoitteita.

 

Mökkivuokrauspalvelun sivulla ei säilytetä kuluttajan pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava
 

Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot:
 

Loma-Aallot Oy (y-tunnus: 0878 997-4)
Maarit Aalto, +358 400 665928
Peräkyläntie 429, 29680 Lassila
loma.aallot@gmail.com

Rekisterin nimi
 

Loma-Aallot Oy Markkinointirekisteri
Loma-Aallot Oy Asiakasrekisteri
Loma-Aallot Oy Matkustajailmoitusarkisto

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet ovat:
Henkilötietojen ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja Loma-Aallot Oy:n välinen asiakassuhde, asiakkaan
suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.
Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteen, asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja
markkinoinnin hoitamiseksi, toteuttamiseksi, kehittämiseksi ja seuraamiseksi.
Asiakkaiden henkilötietoja käsitellessään Loma-Aallot Oy noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta,
henkilötietolakia, lakia yksityisyyden suojasta, tietoturvasta sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä
ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin käyttötarkoitus
 

Rekisterin käyttötarkoitus on mökkivuokrauspalvelun listalaisille hyödyllisten asioiden tiedottaminen ja
asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriä käytetään myös asiakaskyselyihin ja tiedottamiseen, toiminnan
kehittämiseen ja tilastollisiin sekä markkinointitarkoituksiin.

 

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta
kolmansille osapuolille ellei lainsäädännössä nimenomaisesti säädetä henkilötietojen luovuttamisesta. Jos
henkilötietoja laillisesti luovutetaan toiselle vastaanottajalle, rekisteröidylle ilmoitetaan tästä silloin, kun
henkilötietoja luovutetaan ensimmäisen kerran. Henkilön tai yrityksen tietojen rekisteröinti johtuu lakiin
perustuvasta rekisteröintivelvoitteesta.

 

Mikäli rekistereitä aiotaan käyttää edelleen muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon tiedot on kerätty,
rekisterinpitäjän velvollisuus on ilmoittaa siitä rekisteröidylle ennen kyseistä jatkokäsittelyä ja annettava
tälle siitä kaikki asiaankuuluvat lisätiedot. Rekisteröidylle ilmoitetaan mahdollisen profiloinnin
olemassaolosta ja sen seurauksista. Jos henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä, tälle lisäksi ilmoitetaan,
onko hänen pakko toimittaa henkilötiedot, sekä kieltäytymisen seurauksista.

 

Rekisteröityjen ryhmät
 

Markkinointirekisteri:
Henkilö on ottanut itse yhteyttä tiedusteluja varten, osallistunut järjestettyyn tapahtumaan, kilpailuun tai
muuhun vastaavaan toimintaan ja on itse vapaaehtoisesti luovuttanut sähköpostinsa ja/tai muut
yhteystietonsa markkinointirekisteriin. Siten rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa
käsittelyyn tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. pykälän a-kohdan mukaisesti.

 

Asiakasrekisteri:
Henkilö on vieraillut mökissä ja täyttää siten asiakkaan edellytykset.

 

Matkustajarekisteri:
Matkustajarekisteri koostuu matkustajailmoituksista, joita säätelee laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta.
Henkilö on vieraillut mökissä ja täyttänyt lakisääteisen matkustajailmoituksen. Matkustajailmoitusten
säilyttämistä ja tiedonkeräämisessä noudatetaan sitä säätelevää lakia.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060308#P6

 

”Majoitustoiminnan harjoittajan on säilytettävä matkustajailmoitukset ja -tiedot yhden vuoden ajan
matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Matkustajarekisterissä
olevat matkustajatiedot on säilytettävä yhden vuoden ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne on
hävitettävä. Asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin käytettävien tietojen poistamiseen rekisteristä

sovelletaan kuitenkin, mitä henkilötietolain 29 §:ssä säädetään.”

 

Rekistereiden sisältämät tiedot
 

Markkinointirekisteri sisältää seuraavat tiedot:
- Nimi
- Sähköposti
- Puhelinnumero
- Kiinnostuksen kohteet: palvelut ja/tai tuotteet

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:
- Nimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Osoite
- Kiinnostuksen kohteet: palvelut ja/tai tuotteet
- Vierailuun liittyvät olennaiset tiedot

 

Matkustajarekisteri sisältää matkustajailmoituksen tiedot.

 

Tietolähteet


Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät
tapahtumat.

Tietojen luovutus


Tietoja ei luovuteta mökkivuokrauspalvelun tai Loma-Aallot Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta EU:n
eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Näin ollen rekisteröidyn ei tarvitse käyttää oikeuttaan vastustaa
käsittelyä tai tietojensiirtoa.

Tietojen säilytys
 

Tietoja säilytetään vain sen ajan, kun se on asianmukaista eikä henkilötietoja säilytetä pidempään kuin on
tarpeen. Koska tiedot ovat perustellusti tarpeellisia toiminnan palvelevan hengen toteuttamiseksi, tiedot
poistetaan lähtökohtaisesti vain, jos henkilö itse pyytää tietojen poistoa yhteydenottojen peruutuksella tai
muutoin vastustaa tietojen käsittelyä. Tiedot poistetaan viimeistään, mikäli mökkivuokraustoiminta
lopetetaan.

 

Rekisterin suojaus
 

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Loma-Aallot Oy:n verkon
käyttöoikeuksia.

 

Manuaalinen aineisto: Tietoja säilytetään rekisterinpitäjän lukituissa toimistotiloissa. Sähköinen aineisto:
Rekisteriin on käyttöoikeus rekisterinpitäjällä sekä niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä, jotka tarvitsevat
tietoja työtehtävissään. Käyttäjä tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

 

Loma-Aallot Oy on laatinut tietosuojaperiaatteet, jonka mukaisia henkilötietosuojauksen hyviä käytäntöjä
se noudattaa.

 

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta
viivytystä heti, kun se on tullut rekisterinpitäjän tietoon ja mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa,
paitsi jos rekisterinpitäjä pystyy osoittamaan tilivelvollisuusperiaatteen mukaisesti, että henkilötietojen

tietoturvaloukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin
kohdistuvaa riskiä. Jos tällaista ilmoitusta ei voida tehdä 72 tunnin kuluessa, ilmoitukseen liitetään selvitys
viivytyksen syistä, ja tietoa voidaan antaa vaiheittain ilman aiheetonta lisäviivytystä.

 

Rekisterinpitäjän on dokumentoitava kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien
henkilötietojen tietoturvaloukkaukseen liittyvät seikat, sen vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet.
Valvontaviranomaisen on voitava tämän dokumentoinnin avulla tarkistaa, että tietosuoja-asetusta on
noudatettu. Mikäli henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin
luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, rekisterinpitäjän on ilmoitettava
tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle ilman aiheetonta viivytystä.

 

Tarkastusoikeus
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjälle, yhteystiedot yllä.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja peruuttaa suostumus
 

Loma-Aallot Oy oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta
virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn
asiakkaan vaatimuksesta.


Asiakas voi tehdä mahdollisen korjauspyyntönsä joko kirjallisesti postittamalla omakätisesti allekirjoitetun
yksilöidyn korjauspyynnön Loma-Aallot Oy:n rekisterinpitäjälle postiosoitteeseen tai lähettämällä
sähköpostia rekisterinpitäjän sähköpostiosoitteeseen, ks. yhteystiedot yllä.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa tätä valvontaa hoitaa
tietosuojavaltuutettu.

©2019 by Loma-Aallot. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now